Navigace

Obsah

 INFORMACE

 

 

 Důvod a způsob založení povinného subjektu

Obec Šanov vznikla jako územně samosprávní jednotka v souladu § 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Je spravována zastupitelstvem obce, jehož členové jsou voleni na funkční období 4 let. Zastupitelstvo Obce Šanov má 15 členů. Obec Šanov je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 a to 24.11.1990. Své záležitosti spravuje samostaně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec Šanov má vlastní majetek a hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Obec vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu (tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usnesením vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

 /nahoru/

Oficiální název

Obec Šanov

/nahoru/

Organizační struktura

starosta

místostarosta

mzdová účetní

ekonom

správce obce

 /nahoru/

Kontaktní spojení

Adresa:                        Obecní úřad Šanov, Hlavní 65, 671 68 Šanov

Telefon:                        515 229 939

Fax:                              515 229 827

E-mail:                          info@sanov.cz

ID datové schránky:       9cba27j 

Typ datové schránky:     orgán veřejné moci

Úřední hodiny:                Pondělí  7:00 - 17:00

                                    Středa    7:00 - 17:00

 /nahoru/

Bankovní spojení

Bankovní ústav:            Komerční banka, a.s., pobočka Hrušovany nad Jev.

Číslo účtu:                    3329741 / 0100

SWIFT:

IBAN:

 /nahoru/

 IČO a DIČ

IČO:                             00293571

DIČ:                             CZ00293571

 /nahoru/

Žádosti o informace

Informace o obci a obecním úřadě lze získat z následujících informačních médií:

  webové stránky http://www.sanov.cz 

    elektronicky na e-mailu info@sanov.cz

  průběžné vysílání obecního rozhlasu 

úřední deska před obecním úřadem

     telefonicky na čísle 515 229 939ghlighting         

                                             přímo návštěvou obecního úřadu

 /nahoru/

Opravné prostředky

 Proti rozhodnutí Obecního úřadu Šanov o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou anebo na podatelně obecního úřadu.

Odvolání musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, adresu
  • důvod odvolání
  • čeho se žadatel domáhá (včetně č.j. původní žádosti)
  • datum podání odvolání
  • vlastnoruční podpis žadatele

 /nahoru/