Obec Šanov
Šanov

O nás

Obec Šanov leží zhruba 36 km od města Znojma.
Patří mezi nejstarší obce Znojemska. Je uvedena již v listině knížete Břetislava údajně z roku 1046 jako majetek staroboleslavské kapituly.
I když jde o falzum, vyhotovené až ve dvanáctém století, nelze starobylosti Šanova pochybovat. Ves je uvedena též v listině, datované historky do let 1131 nebo 1141, jako majetek znojemského kostela.

Zajímavosti o obci

 

#               #


Na modrém štítě je postavena špicí dolů stříbrná radlice. Z pravé a levé strany radlice jsou položeny dva obilné klasy se stébly zlaté barvy. Stébla jsou dolů pod radlicí prohnuta a překřížena.
 

Rozloha obce činí 2035 ha, jedná se převážně o ornou půdu. V současné době obec eviduje 1270 obyvatel, což je proti roku 1998 nárůst o 111 obyvatel. V obci je vybudovaná mateřská škola s kapacitou 40 dětí a základní škola, kde evidujeme 180 dětí. Do vybavenosti rozhodně patří kulturní dům s pohostinstvím a hostinec „U Mostu“. Spolu se dvěma obchody se smíšeným zbožím a prodejnou s textilem tvoří komplexní služby občanům. K posezení u sklenky dobrého vína slouží víkendová vinárna.

Obec Šanov prochází velikými investičními změnami. V letech 1995 - 1996 byla obec kompletně plynofikována. Návazně byly v roce 1997 vybudovány kotelny na toto médium ve všech třech budovách školy. Náklad na vybudování kotelen byl 2,6 milionu korun. Plynofikovány byly i ostatní objekty ve vlastnictví obce jako kulturní dům, obecní úřad, hasičská zbrojnice a všechny bytové domy. Pozitivní na této investici bylo, že při výstavbě STL rozvodů se podařilo napojit 90 % obyvatelstva, což mělo okamžitý dopad na čistotu ovzduší a životní prostředí. Rozvody místní telefonní sítě byly provedeny v roce 1997. 

Další stavbou podporující životní prostředí je výstavba splaškové kanalizace a ČOV (čistírna odpadních vod). Tato stavba byla zahájena na sklonku roku 1998. Při výstavbě I. etapy byla zbudována ČOV s linkou pro 750 EO (ekvivalentních obyvatel) jako společná stavba se sousední obcí Hrabětice. Při první etapě bylo zbudováno přes 3 km kanalizačních řadů. II. etapou se dá nazvat výstavba kanalizačních řadů v sousední obci (cca 50 % rozvodů) v roce 2000. Byla přistavěna druhá linka pro 750 EO ČOV. Závěrečnou etapu připravujeme nyní. Obě obce by výstavbu chtěli zahájit na počátku roku 2006 s termínem dokončení 12/2007. Tato investice by měla obsáhnout výstavbu 4,6 km kanalizačních řadů a závěrečné linky ČOV o velikosti 750 EO. Touto investicí by mělo být dílo hotovo a kapacita ČOV bude obsahovat 2250 EO.

Mimo rozvojové plochy obec začala s opravou místních komunikací. V roce 2003 byla opravena komunikace v ulici Komenského. Rok 2004 zase přinesl nový povrch ulici Hlavní a Pohodová. Spolu s komunikací Hlavní byly vybudovány oboustranně chodníky a ke spokojenosti obce již chybí v této části pouze úprava veřejné zeleně.

V roce 1997 rovněž zastupitelstvo obce rozhodlo o zasíťování lokality pro výstavbu rodinných domků. Na 5,5 ha tak vznikla studie, kde najde bydlení celkem 62 nových rodin. Tato investice byla zahájena v roce 1998 a dokončena v roce 2002. V lokalitě byla postupně vybudována splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovod, vodovod, nová trafostanice se zemními rozvody NN a osvětlení. Následně byla vybudována komunikace. Pozemky, které zde vznikly, prodává obec v současné době za 190 Kč/m2. Nyní je lokalita téměř rozprodána. Zastupitelstvo obce Šanov rozhodovalo v roce 2004 o zasíťování další části o výměře 1,7 ha, která navazuje na tuto zónu bydlení.

Podporou bytové výstavby došlo ke stabilitě obce. V roce 1996 bylo vybudováno 9 BJ. Na tuto výstavbu navázala investice pro 12 BJ, které byly dokončeny v roce 2000. O tři roky později obec společně s bytovým družstvem vybudovala 20 bytů. Výčtem 41 bytů aktivity obce nekončí. V roce 2005 obec zahajuje výstavbu dalších 20 BJ. V nově zasíťované lokalitě mimo tyto bytové jednotky je vydáno stavební povolení na výstavbu 12 řadových domků spolu s osmi bytovými jednotkami a šesti pozemky pro individuální výstavbu. Tyto pozemky obec rozprodává rovněž za 190 Kč/m2. I na budoucí rozvoj obec pamatuje. V investičním plánu obce má připravenou lokalitu pro čisté bydlení o velikosti 6,0 ha.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
1
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Hlášení závad

Hlášení závad

Interaktivní turistická mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Projekty spolufinancované z ERDF a MMR

EUMMR