Obec Šanov
Šanov

O nás

Obec Šanov leží zhruba 36 km od města Znojma.
Patří mezi nejstarší obce Znojemska. Je uvedena již v listině knížete Břetislava údajně z roku 1046 jako majetek staroboleslavské kapituly.
I když jde o falzum, vyhotovené až ve dvanáctém století, nelze starobylosti Šanova pochybovat. Ves je uvedena též v listině, datované historky do let 1131 nebo 1141, jako majetek znojemského kostela.

Naučná stezka "Údolím lásky"

Naučná a relaxační stezka „Údolím lásky“ prochází malebným údolím Příčního potoka, podél břehů rybníků Horní Karlov, Prostřední Karlov a Božický rybník a kolem přírodní rezervace Karlov. Stezka je cca 5,4 km dlouhá a její trasa vede turisticky příjemným a nenáročným terénem. Na trase jsou k vidění krajinářsky atraktivní lokality a můžeme zde zažít nezapomenutelná setkání s celou řadou vzácných a ohrožených živočišných a rostlinných druhů. Koryto Příčního potoka je zařazeno do soustavy chráněných území NATURA 2000 a to především díky výskytu vzácného měkkýše - vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana),  neboť se jedná o kriticky ohrožený druh. Vrkoč bažinný se v této lokalitě vyskytuje v aluviálních mokřadech vázaných na břehy Příčního potoka a tří rybníků, kde často vylézá na stonky či listy živých i odumírajících pobřežních trav, ostřic a rákosin. V průběhu podzimu vylézá vrkoč bažinný vysoko na vegetaci. V zimním období se jedinci zdržují zejména v opadové vrstvě či chomáčích trávy. Druh vyžaduje vyšší stálou vlhkost, teplejší stanoviště a dostatečně bazické prostředí. Vrkoč bažinný je hermafrodit, přičemž hlavní reprodukční období nastává v létě. Největší množství juvenilních jedinců lze zaznamenat v podzimním období.

infotabule2_uprav.jpg

Okruhy na naučné stezce

1. Velký poznávací okruh (celková délka 5,4 km): od budovy vlakového nádraží - zastávka Božice u Znojma - se vydáme směrem na východ (cca 350 m podél železničního svršku), následně odbočíme po úzké pěšině na sever, kde narazíme na poměrně širokou polní cestu, která opětovně směrem na východ prochází listnatým lesem a dovede nás až k okraji přírodní rezervace Karlov. Po obvodu rezervace přijdeme na hráz rybníka Prostřední Karlov, kde se vpravo pod hrází nachází Hraběcí studánka s vročením L.P. 1810. Pokračujeme po koruně hráze a na jejím konci odbočíme vlevo. Po pohodlné lesní cestě postupujeme podél údolní nivy Příčního potoka k rybníku Horní Karlov. Na opačné straně hráze se nachází posed, který lze využít k nerušenému pozorování zdejších živočichů. Pokračujeme dále po polní cestě proti toku meandrujícího potoka až po zemědělskou usedlost, kde přejdeme silnici č. 397 spojující obce Hrádek a Božice.  Zpevněná polní cesta nás dovede k hrázi Božického rybníka (revitalizován v roce 2004), kde je několik velice příjemných odpočinkových míst. Za hrází stezka pokračuje směrem k jihu podél mladého borového porostu až po zpevněnou širokou polní cestu. Odbočíme vlevo a podél železniční trati směrem na východ se vracíme do výchozího bodu naučné stezky.

2. Karlovský poznávací okruh (celková délka 4,3 km): od budovy vlakového nádraží - zastávka Božice u Znojma - se vydáme směrem na východ (cca 350 m podél železničního svršku), následně odbočíme po úzké pěšině na sever, kde narazíme na poměrně širokou polní cestu, která opětovně směrem na východ prochází listnatým lesem a dovede nás až k okraji přírodní rezervace Karlov. Před ní zahneme prudce na sever a po cca 100 m se dostaneme na hráz rybníka Horní Karlov, což je velmi vhodné místo k pozorování úchvatné přírodní scenérie údolí Příčního potoka s životem a děním na hladinách obou rybníků. Následně přejdeme po hrázi rybníka a zabočíme směrem na východ  a polní cestou se dostaneme k hrázi rybníka Prostřední Karlov. Na opačné straně hráze po levé straně  nalezneme upravenou Hraběcí studánku z vročením  L.P. 1810. Po polní cestě směrem na jih postupujeme podél přírodní rezervace Karlov  a následně obejdeme celý rybník až se znovu dostaneme přes hráz rybníka Horní Karlov na příjemnou polní cestu, která vede v sousedství meandrujícího Příčního potoka směrem na západ.  Narazíme na zemědělskou usedlost a za ní odbočíme vlevo a po místní silnici se vydáme k výchozímu bodu poznávací stezky.

3. Božický poznávací okruh (celková délka 2, 2km): od budovy vlakového nádraží - zastávka Božice u Znojma - se vydáme směrem na západ, přejdeme silnici č. 397 spojující obce Hrádek a Božice a pokračujeme po zpevněné polní cestě. Po cca 400 m zahneme vpravo podél okraje mladého borového lesa a jdeme směrem na sever. Přibližně po 300 m přechází borový les v listnatý, který nás dovede k jižnímu okraji hráze revitalizovaného Božického rybníka, kde se nachází několik velice příjemných odpočinkových míst. Hráz opouštíme na jejím opačném konci v její severní části, kde prudce odbočíme vpravo a po zpevněné polní cestě, která vede souběžně s tokem Příčního potoka, postupujeme listnatým lesem až k silnici č. 397. Po ní se vracíme zpět do výchozího místa poznávací stezky.


Fauna v okolí naučné stezky


Ryby
Kapr obecný, amur bílý, tolstolobik bílý, lín obecný, štika obecná, cejn velký, sumec velký a candát obecný jsou obyvateli jak obecního Božického rybníka, tak i chovných rybníků Horní Karlov a Prostřední Karlov, které obhospodařuje a vlastní Rybářství Pohořelice.

 

Obojživelníci
Zdejší rybníky jsou rájem žab a čolků, početněji se vyskytuje čolek obecný. V údolí Příčního potoka žijí četné populace „modrých“ skokanů ostronosých a skokanů štíhlých. Hojnými obyvateli zdejších lesů jsou ropuchy obecné. Drobné kuňky ohnivé se objevují sporadicky, zato rosničky zelené se zde rozmnožují v nemalých počtech. Zejména na  jaře se údolím nesou typické žabí zvuky, které vydávají skokani skřehotaví.

Ptáci
Na rybnících hnízdí potápky malé, labutě velké, kachny divoké, lysky černé, chřástali vodní, slípky zelenonohé, motáci pochopi nebo rákosníci obecní. Listnaté lesní porosty, které prostupují celým údolím, jsou domovem datla černého, žluny zelené, strakapouda prostředního, krutihlava obecného, lejska bělokrkého, lejska šedého, slavíka obecného, žluvy hajní nebo cvrčilky říční. Hojně se vyskytuje bažant obecný a pokud ho překvapíme na krátkou vzdálenost, uslyšíme charakteristický lomoz jeho křídel a nezaměnitelný varovný hlas. V době hnízdění zde můžeme pozorovat vzácné druhy  dravců, jako je raroh velký nebo luňák červený. Také čápi bílí a čápi černí  si ve zdejších rybnících hledají potravu.      

Ostatní živočichové
Trpěliví pozorovatelé mohou v trávě spatřit užovku obojkovou, slepýše křehkého nebo ještěrku obecnou. Z řady motýlů poletujících údolím jsou zajímavější ti noční – martináč habrový a martináč hrušňový. V rybnících se daří i ondatře pižmové. Zdejší vody vyhovují vodomilům černým, potápníkům vroubeným a také chrostíkům chlupatým. Z obratlovců lze  v křovinném podrostu velmi často spatřit zajíce polního či srnce obecného, na prosluněných svazích se hojně vyskytují hraboši polní.


Flóra v okolí naučné stezky

Přírodní rezervace Karlov je tvořena  lesním porostem s typickým bylinným podrostem, na mírném  svahu exponovanému k severu, s převahou dubu letního a habru obecného. Mezi nimi se vyskytují i další druhy listnatých dřevin: jasan ztepilý, babyka obecná, javor mleč, bříza bělokorá, líska obecná, buk lesní, osika obecná, lípa srdčitá, lípa velkolistá, jilm vaz popř. jilm habrolistý, olše lepkavá či vrba jíva. V horních částech svahu je četný výskyt akátu bílého s bezem černým. V keřovém podrostu se uplatňuje brslen bradavičnatý, růže šípková, zimolez obecný, řešetlák počistivý a vzácně také chráněný dřín obecný.

Okraje rybníků jsou hustě porostlé nejrůznější vegetací, hojný je především orobinec úzkolistý. Na březích rybníků dále roste konvalinka vonná, dymnivka dutá, jaterník podléška, vraní oko, rulík zlomocný, křivatec žlutý, plicník lékařský, bledule jarní, blatouch bahenní, devětsil bílý, kokořík vonný, kosatec žlutý, kapraď samec, fialka lesní, pryšec chvojka, česnek medvědí,  nebo lecha jarní. Začátkem léta zde vzácně vykvétá i lilie zlatohlávek. Chráněné druhy rostlin reprezentuje především bohatá populace sněženek předjarních a sasanek hajních i lesních.

Mimo řadu známých jedlých hub je možno v lesním porostu najít i nejedlou, ale zato vzácnou a chráněnou houbu - ohnivec šarlatový.


Zajímavost

V těsné blízkosti pod hrází rybníka Prostřední Karlov se nachází Hraběcí studánka. Studánka byla v roce 1810 upravena tehdejší majitelkou panství Hrušovany a Jaroslavice. Nad pramenem stojí klasicistní stavbička obložená pískovcovými kvádry. Voda zde pramenící je velmi kvalitní a místní obyvatelé ji pijí dodnes.  


Informační materiál 

Leták "Naučná stezka Údolím lásky"

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Hlášení závad

Hlášení závad

Interaktivní turistická mapa

Interaktivní turistická mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Projekty spolufinancované z ERDF a MMR

EUMMR